Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel

um.vscht.cz

 → O nás
iduzel: 44222
idvazba: 48535
šablona: stranka_ikona
čas: 12.6.2024 19:36:01
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 44222
idvazba: 48535
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'um.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/onas'
iduzel: 44222
path: 8548/43892/43893/43896/44222
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

O nás

Ústav matematiky je už od počátku VŠCHT Praha její nedílnou součástí. Zajišťuje výuku matematických předmětů pro studenty všech oborů a fakult.

Historie

Dnešnı́ Ústav matematiky Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) v Praze vznikl historicky z Ústavu matematiky Vysoké školy chemicko-technologického inženýrstvı́, jedné z fakult Českého vysokého učenı́ technického (ČVUT) v Praze (1945 – 1952). Po založenı́ samostatné VŠCHT (1. 9. 1952) se změnil na Katedru matematiky (1952 – 1991) a v roce 1991 opět na Ústav matematiky (1991 – dodnes).


V prvnı́ch poválečných letech (1945 – 1949) přednášel matematiku na Vysoké škole chemicko-technologického inženýrstvı́ soukromý docent Dr. Miloslav Hampl, který měl přednášky i na jiných fakultách ČVUT. U docenta Hampla začal v roce 1946 působit jako asistent RNDr. Jan Bı́lek, který stál od roku 1949 v čele ústavu matematiky a stal se prvnı́m vedoucı́m pozdějšı́ Katedry matematiky VŠCHT v roce 1952. Katedra matematiky byla v letech 1952 - 1960 začleněna na Fakultu organické technologie (FOT) a v roce 1960 převedena na nově vytvořenou Fakultu automatizace a ekonomiky chemické výroby (FAE). Tato fakulta byla v roce 1969 přejmenována na Fakultu chemicko-inženýrskou (FCHI), v jejı́mž rámci působı́ Ústav matematiky dodnes.


V padesátých letech měla tehdejšı́ katedra jinou strukturu než dnes. V letech 1953 – 1955 nesla název Katedra matematiky, deskriptivnı́ geometrie a technického kreslenı́ a měla dvě oddělenı́: oddělenı́ vyššı́ matematiky (vedoucı́ doc. RNDr. Jan Bı́lek) a oddělenı́ deskriptivnı́ geometrie a technického kreslenı́ (vedoucı́ Ing. František Kadeřávek). V letech 1955 – 1958 nesla název Katedra matematiky a fyziky a měla následujı́cı́ strukturu. Ve školnı́m roce 1955/56 se skládala ze třı́ oddělenı́: oddělenı́ matematiky (vedoucı́ doc. RNDr. Jan Bı́lek), oddělenı́ fyziky (vedoucı́ Doc. Dr. Josef Faus) a oddělenı́ technického kreslenı́ a chemického strojnictvı́ (vedoucı́ Ing. František Kadeřávek). Od školnı́ho roku 1956/57 bylo oddělenı́ technického kreslenı́ a chemického strojnictvı́ převedeno na katedru tepelné techniky a strojnictvı́ tehdejšı́ fakulty  chemické technologie paliv a naše katedra měla v letech 1956 – 1958 dvě oddělenı́: matematiky (vedoucı́ doc. RNDr. Jan Bı́lek) a fyziky (vedoucı́ doc. Dr. Josef Faus). V celém tomto obdobı́ byl vedoucı́m katedry docent RNDr. Jan Bı́lek (od roku 1959 profesor), který tuto funkci vykonával až do své smrti v roce 1972. Od školnı́ho roku 1958/59 dodnes je katedra (ústav) monotematická a věnuje se výuce matematických disciplı́n.

Současnost

Ústav matematiky zajišťuje výuku základních předmětů Matematika I a II (Matematika A a B pro obor CHEMIE) a pokročilých předmětů z oblasti numerické matematiky, diferenciálních rovnic, statistiky apod. Každoročně vypisuje témata bakalářských i diplomových prací. 

Na ústavu působí tři základní výzkumné skupiny zabývající se dynamickými systémy, diskrétní matematikou a pravděpodobností a stochastickou analýzou. Výsledky jsou pravidelně prezentovány na semináři Ústavu matematiky. Členové ústavu spolupracují na výzkumu s kolegy z dalších českých ale i zahraničních univerzit. Kromě toho se podílejí na projektech OPVVV se zaměřením na informační technologie a zlepšování úspěšnosti studentů, na akcích Jednoty českých matematiků a fyziků a mnoha dalších. 

Aktualizováno: 3.12.2018 21:14, Autor: um

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi